LIME (Lihavuus- ja metaboliakirurgian yhdistys) ry:n säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on LIME (Lihavuus- ja metaboliakirurgian yhdistys) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lihavuuden kokonaisvaltaista hoitoa sekä lihavuuskirurgiaa ja näihin liittyvää tutkimusta. Yhdistys hoitaa ja pitää yllä alan toimintaan liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen jatko- ja täydennyskoulutusta, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja lihavuuden hoitoon ja lihavuuskirurgiaan liittyen, levittää alansa tietoutta, mahdollisuuksien mukaan myöntää apurahoja alan tutkijoille. Yhdistys voi ottaa vastaan taloudellista tukea yrityksiltä sekä suorittaa varojen hankintaa lahjoitusten ja testamenttien tuella.

3 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä laillistettu lääkäri, joka on perehtynyt lihavuuden hoitoon ja/tai lihavuuskirurgiaan tai on muutoin kiinnostunut yhdistyksen tavoitteista. Yhdistyksellä voi olla myös tukijäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Jäseneksi ja tukijäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Päätöksen on oltava yksimielinen. Kunniajäseneksi yhdistys voi vuosikokouksessaan hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilöitä, jotka toiminnallaan ovat erityisesti edistäneet yhdistyksen tarkoituksia.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on kirjallisesta huomautuksesta huolimatta jättänyt jäsenmaksun yhdistykselle suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos hän toiminnallaan estää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

5 §
Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään erikseen kummallekin jäsenryhmälle vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja/näyttelypäällikkö ja kolme varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Hallitukseen tulee valita jäseniä lihavuuskirurgian piiristä sekä muilta lihavuuden hoidon eri osa-alueilta myös eri alueet huomioiden.

7 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

8 §

Hallituksen tehtävänä on:
- edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita
- hoitaa yhdistyksen taloutta
- toimittaa yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille yhdistyksen tilien tarkistamista varten
- esittää vuosikokoukselle edellisen toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi vuodeksi

9 §
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on 01.09. - 31.08. Tilintarkastajien tulee ennen vuosikokousta tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto sekä antaa niistä hallitukselle kirjallinen kertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta
- tilintarkastuskertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
- jäsenmaksun suuruus
- toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvaksi toimikaudeksi ja määrätään jäsenmaksujen suuruus
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, varainhoitaja/näyttelypäällikön, hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaali joka toinen vuosi
- kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali, mutta mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö riittää se yksinään, eikä varatilintarkastajia tarvitse valita.
- muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 §
Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tarpeelliseksi katsomassaan asiassa. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli 1/10 yhdistyksen varsinaista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten vaatii. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsitteleväksi haluama asia on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ennen kokouskutsun lähettämistä.

12 §
Yhdistyksen nimen voivat kirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja tai varainhoitaja, kukin yksin.

13 §

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Jos edellä mainittuja asioita koskeva päätös on yksimielinen, se voidaan tehdä yhdessä kokouksessa. Ellei päätös ole yksimielinen, on asia käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa ja hyväksyttävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Yhteistyössä:
Kirjaudu  Kirjaudutaan...

Oletko unohtanut salasanasi?